Aktuellt och ganska aktuellt. (Samt en del gammalt)

2009-11-27

Den enklaste och mest tillförlitliga webutvecklingsverktyget vet ju alla är KREATIWEBB. Nu kan du även få fotograferingstjänst i samband med utvecklingen av din hemsida! Se Kundsidor/Fotografering.


2009-11-25

Skenbild deltar i vanlig ordning i CFF:s samlingsutställning. Vernissage 5/12, CFF:s utställninglokal på Tjärhovsgatan i Stockholm.


2009-11-16

Skenbild blir bildleverantör till ARTINROOMS. Siten öppnar 21/11. Bildförsäljning även genom MIO möbler.


2009-09-18

Skenbild tecknar ramavtal om fastighetsfotografering med Zentuvo Sverige AB.


2009-08-22

Äntligen är sommaren slut och man kan börja se fram emot att se rött igen efter allt det gröna.
På Skenbild återupptas samarbetet med Maincon AB i form av förnyat ramavtal och uppdrag för bl.a. Ericsson.
KREATIWEBB har också vaknat efter sommaren och planerna på världsherravälde är återupptagna.
Uppdatering av bilder på bildbyråerna Matton, Pixonnet, AGE fotostock och Alamy Images pågår...


2009-05-25

Plattform fotografi är ett unikt projekt som kartlägger det samtida fotografiska fältet i Sverige. En liknande granskning av en kulturellt och samhälleligt ledande uttrycks- och kommunikationsform har aldrig tidigare genomförts i Sverige. Det här är en sällsynt kraftsamling för en nationell genomlysning av ett dominerande medium som är enastående i sin komplexitet och bredd. (citat från projektsiten)

Se Skenbilds bidrag här. Titta ofta in på Plattform fotografi. Det tillkommer nya fotografer allt eftersom CFF (Centrum För Fotografi) bjuder in fler och lägger upp deras texter och bilder på siten.


2009-05-24

Matton art har öppnat fotografiavdelning.

Klicka på en bild och prova hur den ser ut i olika ramar. Valen finns till höger om bilden.


2009-04-18

Efter en tids bortavaro från strålkastarljuset är nu FINDUS tillbaka.

Först i en kampanj i METRO 28/4 och därefter på ovanstående websida.


2009-02-05

Ny artikel om bilduplösning mm. Myten om 72dpi.


2008-12-28

Den gamla bloggen blev glömd. Av mig med... Now a new one in Swenglish.


2008-09-16

Matton har utökat sitt sortiment på bildsidan...


2008-01-02

Efter div. påtryckningar...den obligatoriska bloggen (som jag aldrig har tid eller ork att skriva i).


2008-12-16

Skenbilder i T-banan. Foton till Crazy Cangaroos Katthemskampanj producerade av Skenbild.


2007-12-06

Skenbild deltar i CFF:s samlingsutställning. Vernissage 6/12, CFF:s utställninglokal på Tjärhovsgatan i Stockholm.


2006-02-08

Det nedan beskrivna projektet är påbörjat i samarbete med Konstakademien och med stöd från Längmanska kulturfonden. Tyvärr ligger det f.n. och på obestämd tid, i malpåse, p.g.a. resursbrist.

Om du som läser detta är företagare och intresserad av att sponsra konst- och kulturprojekt, så är du välkommen att höra av dig. Kanske kan vi hitta ett samarbete som är till nytta för bägge parter. Observera dock att detta är ett rent konstprojekt och inte kommer att generera någon som helst ekonomisk vinst.

Stockholm 2006-02-08
Ingemar Edfalk


Bruksanvisning till Hagaparken


Projekt "Bruksanvisning till Hagaparken" eller "I Fredrik Magnus Pipers hjärna".


Siktlinje 15-14. Rekonstruktion.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att återuppväcka och upplysa om en av Hagaparkens ursprungliga funktioner, nämligen att skapa ett slags levande galleri av "prospekter" eller "taflor".
Dessa "prospekter" eller "taflor" var utsikter, utsnitt ur verkligheten, som kunde ses från vissa förutbestämda punkter i parken om man tittade i likaledes förutbestämda riktningar.
Tanken är att dokumentera den funktionen i dagens landskap. Hur ser det ut i dag om man ser parken som det först var tänkt? Vad har hänt med parklandskapet och det omgivande landskapet på 220 år? Hur kan detta gestaltas idag? Hur skulle parken sett ut om den ursprungliga planen hade följts och alla planerade byggnader hade byggts?

Bakgrund
Tidstypiskt för 1700-talet var en landskapsuppfattning som snarare utgick från de målade landskapen av Claude Lorrain (1600-1682) och Nicholas Poussin (1594-1665) än från naturen i sig. Man kan säga att man strävade efter att få naturen att likna konsten.
(En kuriositet i sammanhanget är de speciella "Claude-glas" som fanns att köpa. Ett Claude-glas var en rund eller oval infattad glaslins, lätt sepiatonad (en del hade olika färger att byta mellan) och med en svag vidvinkelverkan, som böjde t.ex. ett träd i blickpunktens yttre gräns in mot bilden. Genom linsen fick man en färdig inramad landskapsbild. Allt för att få verkligheten att likna en målning av Claude Lorrain. En annan variant var "svartglas-speglar" där landskapet speglades i en svart spegel och därigenom förenklades målerinskt).

Gränsen mellan konst och natur var i det närmaste utraderad under denna tid och de olika utsikterna i parker av den typ som Hagaparken representerar, kallades "taflor" och anlades så att så stor omväxling som möjligt skulle uppstå i galleriet. Den estetiska medvetenheten inför naturen var mycket hög och jag tycker det kan vara ett egenintresse i att påminna om detta och kanske i bästa fall "öppna någons ögon" för parkens ursprungliga funktion.

Generalplanen
Hagaparken var en av kung Gustav III:s idéer och den bevarade generalplanen är daterad till 1786 (det finns en äldre också men den berörs inte i detta arbete). Hagaparken var från början ett mycket stort projekt med bl.a. ett slott som aldrig färdigställdes efter skottet på operan 1792. Den engelska parken blev dock färdig nästan helt enligt planerna.
Landskapsarkitekter var först Fredrik Magnus Piper (1746-1824), den förste utbildade trädgårdsarkitekten i Sverige (utbildad i Frankrike, Italien och England), och sedan Jean-Louis Desprez (1743-1804). Desprez var inte trädgårdsarkitekt utan egentligen teater- och byggnadsarkitekt men verksam i Sverige som dekormålare för de kungliga scenerna. Parken gestaltades mer som ett antal kulisser sedan han tagit över arbetet. Det var dock under Pipers ledning som de olika utkiksplatserna med dess "prospekter" eller "taflor" skapades. Pipers egna planerade byggnader uppfördes dock inte, frånsett den turkiska kiosken. De flesta byggnadsritningar som godkändes av Gustav III var Desprez´.

Projektets genomförande
Projektet syftar alltså till att återuppväcka parkens ursprungliga funktion. Tanken är att först identifiera de blickpunkter som finns inritade på generalplanen och sedan uppsöka dessa och fotografera i de angivna riktningarna. Bildvinkel och utsnitt ska fastställas så långt det är möjligt genom forskning i de handlingar som finns bevarade sedan tiden för parkens planerande. Dock blir det förstås en tolkning med dagens teknik och utifrån mina egna tankar om vad jag tror att Fredrik Magnus Piper ville visa oss.
Nästa steg är att identifiera, och i möjligaste mån visuellt rekonstruera, de byggnader som aldrig blev förverkligade men som var avsedda att utgöra blickpunkter. Detta arbete är tänkt som ett försök att med kamerans och datorns hjälp visualisera hur parken skulle kunnat se ut.
Det är då viktigt att samla allt material i form av ritningar, teckningar mm. som finns bevarat och använda dessa som förlagor.

Presentation
Bildmaterialet ska sedan sammanställas och presenteras i form av en utställning och om ekonomin tillåter, en website. Utställningen är tänkt som en guidad vandring bland de olika "taflorna" med en kopia av generalplanen i handen. Min tanke är att en vägg täcks av generalplanen med anvisningar och sifferbeteckningar för de olika bilderna. D.v.s. var fotografen befann sig och i vilken riktning fotot är taget (siktlinjen på generalplanen) samt bildvinkeln. Vid varje "tafla" finns en mindre bild av hur den ser ut idag samt en hänvisning till två större bilder som man får uppsöka själv i utställningslokalen. Dessa två bilder är dels det verkliga fotot av siktlinjen och dels den rekonstruerade bilden.

Papperet man får i handen (bild 1.) är som nämnts en mindre kopia av planen och visar bara sifferbeteckningarna. Utställningsbesökaren kan sedan ta med sig papperet hem och kanske själv åka ut till Hagaparken för att se "taflorna" i 2004-version, på riktigt. I olika väder, tider på dygnet och årstider. Utställningen tar alltså egentligen aldrig slut utan fungerar mer som en början på något man själv kan fortsätta.
I anslutning till detta bör också en eller flera stationer med QuickTime-VR filmer av de olika (17 st.) fotograferings platserna med inlagda hänvisningar till sifferkoderna på planen, vara uppställda. Detta för att göra det lättare att orientera sig i parken.

Tidsplan

I det första skedet (som denna beskrivning gäller) ska alla fotograferingstillfällen vara under våren/försommaren xxxx och xxxx med vidare arbete under sommaren/hösten/vintern enl. det nedanstående. Går allt bra och intresse finns så kan jag tänka mig att fortsätta med fotograferingar under olika årstider och olika tider på dygnet för att på så sätt hålla utställningen levande. Ett sådant förfarande skulle passa bra in om den slutliga presentationen blir i form av en website. I så fall skulle man kunna följa parkens utveckling och ev. skriva ut "bruksanvisningen" för att ha med vid ett eget besök.

Februari - Mars:
Förberedelser, forskning och rekognosering. Förberedelser för presentation.

April - Juli:
Fotografering på plats. Bildbehandling.

Augusti - Mars:
Fortsatt fotografering. Bildbehandling, perspektivteckning från originalritningar, framtagning av digitala original och tryck/utskrift, montering mm. ev. QTVR-produktion.

Våren - hösten:
Utställning ~ Website i mån av tid och pengar.

Budget
Budgeten finns inte med i denna webversion. Är du företagare och intresserad av att sponsra detta projekt så skickar jag en annan version av planen komplett med budget.

Ingemar Edfalk


Adress: Grönbetevägen 23, 165 59 Hässelby, tel: 070- 516 87 52,e-post: info@skenbild.se
Hem | Firman | Tjänster | Illustration | Foto | Bilder | Artiklar | Kontakt

Alla bilder skyddade enl. lagen om upphovsrätt (URL). Ansluten till BUS, (Bildkonst upphovsrätt i Sverige)
samt SFF (Svenska Fotografers Förbund).